Máy thuỷ bình Bosch Gol 32D

Máy thủy bình tự động PENTAX AP-224 


 Máy thủy chuẩn PENTAX AL-321 (xuất xứ tại Nhât Bản)
 
 
  
  Máy thuỷ chuẩn tự động Pentax AFL–281

   Máy thuỷ chuẩn tự động Pentax AFL–321

 
 
 
 
 
 Máy thuỷ bình Sokkia B-30

 Máy thuỷ bình Sokkia B-20

 Thủy chuẩn tự động Leica JOGGER 28
 Thủy chuẩn tự động Leica JOGGER 28
 
 
 Máy thủy bình Leica NA-724

  Máy thủy bình Leica NA-728

  Máy thủy bình Leica NA-730


 Thủy chuẩn tự động Leica RUNNER 20
 Thủy chuẩn tự động Leica RUNNER 24
 Máy Thủy chuẩn chính xác cao Leica NA2

 Thủy chuẩn tự động Leica NAK2 - đo lún


 
 Máy thủy bình tự động Sincon S32
 Máy thủy bình Nikon AC-2S

 
  MÁY THUỶ CHUẨN NIKON AE-7C (Nhật)

  MÁY THUỶ CHUẨN NIKON AS-2C (Nhật)


 
 
 Máy thuỷ bình điện tử Leica Sprinter 150M
Máy thuỷ chuẩn điện tử Leica Sprinter 250M 
 
 
 
 
 
 Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE-100


 Máy toàn đạc Nikon DTM-322

 
 
 
 Pin sạc máy toàn đạc điện tử Pentax BP-02C
PENTAX MB02, BP02C Battery (Compatible)